مقدمه‌ای برای پرپل

باید برای پرپل می‌نوشتم... که چه شد به دنیا آمد و این زایش از هم‌آمیزی کدام نیازهای بی‌پاسخ آمده است. سخت است این…